Loading...

ATK-TC DAF Decentrale Talentudviklingsprojekt

Om DTU (Decentral TalentUdvikling)

01. september 2017 · Elitestaben

ATK-Talentcentre

Dansk Atletik Forbund har med indførelsen i 2015 af de nye regionale ATK-Talentcentre sat gang i den decentrale talentudvikling.

ATK-Talentcentre (ATK-TC), den decentrale talentudvikling udgør sammen med DAF´s Centrale Talentudvikling, den samlede model for DAF´s talentudvikling.  

Baggrund – ATK og LTAD
Grundlaget for DAF´s talentudvikling er ATK (Aldersrelateret Træningskoncept) beskrevet af Team Danmark og siden udviklet og implementeret i de fleste specialforbund, herunder i DAF, hvor også den internationale betegnelse LTAD (Long Term Athlete Development) benyttes.

ATK har allerede i flere år været et nøglebegreb i DAF, og ligger til grund for den række af lærebøger forbundet har udgivet. Princippet blev introduceret af Team Danmark med henblik på at forbedre talentudviklingen, højne vidensniveauet og bevidstgøre om de specielle forhold, der gør sig gældende vedr. træning. Den daglige træning skal optimeres, for at forberede de aktive på den træning de senere vil møde på elitekraftcentre eller landshold, men også et stærkt ønske om at minimere antallet af skader og undgå tidlig udbrændthed er vigtige dele af ATK.

I sammenhæng hermed skal der foregå en langsigtet udvikling af den aktive (LTAD). Udviklingen skal bygge på alsidighed og på en gradvis opbygning af den aktives præstationsniveau, der tager hensyn den aktives øvrige udvikling. Først skal man lære de rigtige bevægelser, så skal man opnå de relevante og grundlæggende fysiske og tekniske kompetencer inden for den aktuelle disciplin, derefter skal man lære at træne og på den måde langsomt, men sikkert nå frem til at kunne træne for at konkurrere – og for at vinde.

Det handler ikke om at træne mindre, men om at træne ”rigtigt”.

Uddannelse og udvikling af aktive, trænere og ledere
Hovedformålet med den decentrale talentudvikling og ATK-TC, er at skabe rammerne for udvikling og uddannelse af såvel de aktive, deres personlige klubtrænere og ledere.

Derfor er uddannelse af såvel aktive og trænere/ledere en vigtig del. Ved hver samling, vil der være indlagt et uddannelses/udviklingsmodul i mellem de to træningspas. I forbindelse med to- dages-samlinger, vil der være to moduler. Indholdet i disse vil variere men blandt andet behandle emner som generel og øvelsesspecifik ATK, kost og ernæring, teambuilding, træningsplanlægning, skadesforebyggelse, restitution mm.

Emner, som er vigtige for alle at have et indgående kendskab til og viden om, uanset om man er aktiv, træner eller leder.

Planen for sæsonens uddannelses og udviklingsmoduler vil foreligge ved den første samling.

Udvikling af de personlige klubtrænere slutter ikke her. Det indgår også i projektet, at trænerne inviteres til at medvirke som assisterende trænere sammen med ATK-TC hovedtrænerne. På denne måde kommer klubtrænerne til at stå i spidsen for træningspas med grupper, som for de fleste trænere enten vil indeholde aktive på et højere niveau end de er vant til, eller flere aktive på et højt niveau, hvilket vi vurderer vil kunne medvirke til udvikle de fleste klubtrænere.

Udviklingen og uddannelsen skal således følges ad og give en positiv afsmittende virkning tilbage til klubben og forbundet.

Deltagere – optagelseskriterier
I efteråret  (medio september) inviteres de aktive, som via deres resultater fra den afsluttede udendørssæson, har klaret de opstillede krav til at deltage i den kommende sæsons ATK-TC aktiviteter.

De aktive der inviteres er de 14 til og med 19 årige i den afsluttede sæson, som på årets udendørs rangliste, pr. medio september, er placeret i Top 6 i de forskellige mesterskabsøvelser i hver årgang. Viser der sig ledige pladser på de enkelte ATK-TC, ja så vil der fra det aktuelle ATK-TC tilgå invitation til de næste på ranglisterne i de enkelte hovedgrupper.  

Invitationen sker skriftligt via en mail til de aktives klubber, ligesom listen med inviterede aktive vil fremgå af DAF´s hjemmeside. Den aktive skal så udfylde et medsendt skema, som returneres til den aktuelle ATK-TC-leder, der foretager registeringen af de aktive og står for den videre administrative proces.

Talentcenteraktiviteter
ATK-TC konceptet indeholder 9 dages træningssamlinger med to træningspas pr. dag og 9 uddannelses / udviklingsmoduler pr. sæson. Disse fordeles på endagssamlinger og todags-samlinger, alle placeret i weekender i perioden fra oktober til og med juni.

Træningen opdeles over sæsonen i tre hovedelementer; generel træning, hovedgruppe specifik træning og disciplin specifik træning. Der vil være fokus på, at de aktive opnår færdigheder i den grundlæggende teknik, ligesom der arbejdes med at vise rammerne for en relevant udvikling af de aktives fysiske tilstand.

Fra og med 2016/2017 sæsonen er det besluttet, at det træningsmæssige indhold på samlingerne tager udgangspunkt i rammeindholdet for de ”øvede” (svarende til 15-17 årige) beskrevet i de blå afsnit i DAF´s ATK atletikbøger.

Dette er sket ud fra en faglig vurdering af hvad der faktuelt er det største behov for at udvikle hos de aktive og dels for at tydeliggøre, hvad der arbejdes med på samlingerne.

Også mangekamp indgår fra 2016/2017-sæsonen som en del af ATK-TC aktiviteterne, på to af de fire ATK-TC (TC-Nordsjælland/København i Øst Danmark og TC-Aarhus i Vest Danmark). Det betyder at aktive som vælger mangekamp, tilknyttes et af de to talentcentre.

Forbundets hovedgruppeansvarlige trænere står forsat for fastlæggelsen af de overordnede retningslinjer af træningen i henhold til ATK og LTAD, således der er sikret en gennemgående linje på tværs af samtlige ATK-TC.

Træningen varetages af centrets hovedtrænere inden for hoveddisciplingrupperne, hjulpet af de tidligere omtalte klubtrænere, der virker som assistenttrænere.

Det er planen at klubtrænere på forkant – inden sæsonen for alvor er gået i gang - kontaktes og tilbydes at medvirke som assistenttrænere i udvalgte træningspas.             

Øvrige klubtrænere håber vi selvfølgelig også vil deltage på samlingerne.

Det er vigtigt, at trænerne indbyrdes og sammen med ATK-centrets trænere kan udveksle erfaringer og viden og få lejlighed til at rette fejl, diskutere træningsforløb og stille forslag om forbedringer.

Økonomi
Det koster en aktiv kr. 2.000,- i brugerbetaling pr. sæson at være en del af et ATK-Talentcenter i DAF´s decentrale talentudvikling. Dette er på samme niveau som den tidligere DAF talentudvikling, og DAF opfatter dette tilbud som markant bedre end tidligere, ikke mindst med udgangspunkt i det ekstra fokus på uddannelse og udvikling. Brugerbetalingen vil blive opkrævet af DAF via en faktura til klubberne.

DAF har valgt, at opfordre de aktives forældre til at løfte denne brugerbetaling, da det dels er en investering i deres barns udvikling, dels også vil hjælpe deres klub med at fastholde og udvikle det samlede tilbud til deres barn.

Brugerbetalingen dækker dels omkostningsgodtgørelse til det personale, der er tilknyttet ATK-centeret som leder, trænere og behandler, dels til honorar til de ”eksperter”, der hentes ind til at varetage en del af de uddannelses- og udviklingsmoduler, der gennemføres henover sæsonen og endelig til den centrale styring af det decentrale talentudviklingskoncept i DAF.

Det skal her nævnes at de klubtrænere, som medvirker som assistenttrænere, ved de enkelte samlinger, også vil modtage et beløb fra ATK-TC’et for deres indsats.

Tilmelding
Tilmeldinger af aktive (udfyldt tilmeldingsskema) skal sendes direkte til centerledere for hhv. ATK - Aarhus, ATK-Talentcenter Sjælland (ATK-TC Sjælland er en sammenlægning af de to tidligere centre (Ballerup & Nordsjælland/København).

ATK-TC – centerlederne vil også være ansvarlige for at følge op på de enkelte klubber, deres trænere og de tilmeldte atleter. Kontaktinformation til de ATK centerledere findes HER.

Øvrig information
Løbende information vil kunne findes her på siden og vil derudover tilgå såvel aktive, personlige trænere og klubber pr. e-mail.

DAF´s mentale udviklingstrappe (modul 1-4) er et sideløbende tilbud til aktive indplaceret i de fire ATK-TC. Dette forløb tilbydes enkelte årgange og afvikles på hverdagsaftner. For aktive i Vest Danmark sker dette på EliteKraftCenter Vest i Aarhus og for aktive i Øst Danmark sker dette på EliteKraftCenter Øst på Østerbro. Der udsendes særskilte invitationer til de relevante aktive og tilbuddet er gratis for de aktive, der er tilknyttet et ATK-TC og i de årgange som tilbuddet retter sig imod.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund