Loading...

Elitepolitik

Job og uddannelsespolitik

25. maj 2015 · DAF

Job- & uddannelsespolitik

International Elite (IE) og International Ungdoms Elite (IUE)

Aktive fra DAF’s IE- og IUE-grupper, der udtages til at repræsentere forbundet i stævner i ind- og udland samt er bortrejst på træningslejre godkendt af DAF, kan af DAF og Team Danmark få støtte til at få fri, uden fravær, fra skole eller uddannelsessted efter nærmere vurdering mellem den aktive og DAF's sportschef. 

Målsætning
”DAFs målsætning er at medvirke til de eliteaktives fortsatte personlige og samfundsmæssige udvikling”.

Med henblik på opfyldelse af ovenstående målsætning har Dansk Atletik Forbund (DAF) formuleret følgende job- og uddannelsespolitik:

Holdninger
Job og uddannelse anses for at være et væsentligt redskab til at præge de eliteaktives personlige og sportslige udvikling. DAF søger derfor aktivt at medvirke til sikring af de eliteaktives tilknytning til job og uddannelsesområdet sideløbende med den sportslige karriere, samt at vedligeholde kvalifikationerne hos de allerede uddannede.

DAFs opgave er at råde, vejlede og støtte - ikke at tage beslutninger, hvad angår job og uddannelsesvalg. Det er derfor vigtigt at markere, at den aktive selv skal være proaktiv i.f.t. hvordan job/uddannelse kan passes ind i den sportslige karriere, og dermed er job-/uddannelsesmæssige beslutninger til enhver tid et personligt/familiemæssigt anliggende.

DAF finder det generelt yderst væsentligt at den aktive som minimum gennemgår en ungdomsuddannelse, eller tilegner sig kvalifikationer på tilsvarende niveau, via job eller læreplads. Generelt vil det ikke være foreneligt at DAF støtter aktive i en fuldtidssatsning i atletik uden at et sådant minimum er opnået.

Handlinger og ansvar
I samarbejde med TEAM DANMARK (TD) forpligter DAF sig til at gennemføre uddannelsesrådgivning for IE- og IUE-aktive. Bl.a. vil DAF én gang årligt gennemføre et job og uddannelsesmøde for IE- og IUE-aktive - hvor de aktives forældre ligeledes er velkommen. På mødet vil DAF generelt orientere om DAFs job og uddannelsespolitik og tilflytningspolitik, foruden at der mere specifik vil blive orienteret om forlængede skoleforløb, hjælpeforanstaltninger vedr. flytning og gennemførsel af uddannelse (økonomi o. lign.).

Det er DAFs sportschef som er overordnet ansvarlig for DAFs job og uddannelsespolitik for IU- og IUE-aktive i.f.t. rådgivningen af de aktive om job, uddannelses- og karrierevalg. I forlængelse heraf er det landstrænernes primære opgave at gøre den aktive bekendt med det væsentlige i en fortsat kvalificering via uddannelse. Hvis vurderingen er at den aktive har et yderligere rådgivningsbehov, er det sportschefens opgave at formidle kontakten mellem den aktive og en ekspert indenfor job og uddannelsessektoren - evt. i samarbejde med TDs uddannelsesansvarlige - således at et videregående rådgivningsforløb kan påbegyndes. Det er sportschefens opgave at spille en aktiv rolle omkring den aktives uddannelses- eller beskæftigelsesforhold således, at der findes individuelle og afbalancerede løsninger for de aktive, der kan forenes med den sportslige karriere. Målsætningen med denne rådgivning er, at den førte dialog med den aktive - og evt. dennes familie - skal sikre og styrke kvaliteten i de job og uddannelsesmæssige beslutninger. 

Specifikt vedr. dagpenge
DAF’s politik på dette område er, at støtte fra forbund og Team Danmark ikke på nogen måde kan forenes med at den aktive samtidig ”spekulerer” i at modtage dagpenge. Derfor skal DAF’s sportschef med det samme orienteres, hvis en aktiv af den ene eller anden grund bliver afhængig af dagpenge. For den enkelte på dagpenge udarbejdes sammen med DAF og Team Danmark handleplaner. Disse skal efterleves hvis den aktive fortsat ønsker at være en del af DAF’s aktiviteter. Konsekvensen ved at handleplanerne ikke efterleves er, at den aktive slettes af alle videre satsningsaktiviteter.

Specifikt vedr. karrierestop
Aktive fra IE som stopper en atletikkarriere på højt niveau tilbydes en udslusningssamtale med DAFs sportschef og evt. DAFs TD-konsulent. Formålet med samtalen er at få planlagt en god og hensigtsmæssig overgang til den civile karriere (job eller uddannelse) for den aktive. Ideelt set indledes dialog mellem den aktive og DAFs sportschef vedr. karrierestop et - to år inden da og bl.a. skal den aktive oplyses om, hvilke muligheder han/ hun har for få yderligere rådgivning fra TD. For IUE-aktive som grundet skade må stoppe karrieren gennemføres ligeledes en udslusningssamtale med DAFs sportschef.

TD's uddannelses ansvarlige kan evt. kontaktes og mere præcis beskrivelse af muligheder findes på TD's hjemmeside.


Godkendt af pr. 7. august 2004 af
DAF/TEAM DANMARK-styregruppen
samt DAF’s bestyrelse.

© Copyright Dansk Atletik Forbund