Loading...

Nyheder 2011

Workshop i Strib

10. oktober 2011 · Patricia Wilson

I weekenden blev der afholdt kongresser med efterfølgende workshop inden DAFs årsmøde. Her kan du læse de vigtigste konklusioner fra workshoppen.

Vi VIL videre! 

Hvad er de største udfordringer og muligheder, som DAF står over for lige her og nu? Hvad kan vi gøre for at imødekomme dem? Og hvilke mål skal vi nå inden næste Årsmøde? 

 

Det var de tre centrale spørgsmål ved den tværgående workshop, som blev gennemført efter de tre konferencer.  På baggrund af oplæg fra formanden Lars Vermund , der gennemgik DAF’s politikkatalog , og direktør Jakob Larsen, der leverede de hårde fakta om de foregående års udvikling,  arbejdede deltagerne sig frem til tre indsatser, som bestyrelsen skal fokusere på: 

  

  • Udvikling af attraktive klub- og træningsmiljøer
  • Rekruttering af aktive og ledere 
  • Uddannelse af trænere og ledere 

Blandt de indsatser, deltagerne skulle stemme om, kom økonomi på en fjerdeplads. Det betyder naturligvis ikke, at økonomi ikke skal prioriteres. I forhold til bestyrelsens prioriteringer, er det måske det allervigtigste område at arbejde med. Uden økonomi, ingen aktiviteter.

  

Her er de konkrete ideer og indsatser, som deltagerne ved workshoppen pegede på: 

Uddannelse:

* Vigtigt med faste terminer for træneruddannelsesforløb/kurser henholdsvis før og efter sæsonen. Skal meldes ud i god tid!

* Særligt behov for at opprioritere dommeruddannelse/kurser fx.hjælpekurser til forældre som følges op med en invitation til den formelle dommeruddannelse (afvikles tidligt forår og sent efterår).

* Forslag om at igangsætte og viderudvikle lederuddannelsesforløb. Fx ínspirationsseminarer, netværksmøder, akademiuddannelse o.l. 

  

* Viderudvikling af DAFs træneruddannelse, hvor vidensdeling og mentorordning tænkes ind i både en generel atletikfaglig og en disciplinspecifik sammenhæng. Derudover skal DAFs træneruddannelse give kompetencer og viden om pædagogiske og coachene metoder.

  

Rekruttering:

* Vigtigt med nytænkning ift. rekruttering af børn og unge. Fx. via. projektsamarbejde med andre forbund (delt medlemskab, fællestræning?)


* Rekruttering bør også tænkes ind i en langsigtet talentudvikling fra 8-9 års alderen. Her er det ikke mindst vigtigt, at klubben og træningsmiljøet prioriterer det sociale som et vigtigt omdrejningspunkt. 

  

* Forslag om at indgå i en netværksdannelse med andre forbund/idrætsgrene vedr. både rekruttering og fasholdelse. 

  

*Forslag om at søge et samarbejde med Den Kongelige Ballet. 

  

Klubmiljø/træningsmiljø:

  

* Prioritering af de fysike rammer i klubberne. Supplere træningsfaciliteterne med sociale muligheder (lektiecafe, spiseordning mm). 

* Inspirationskatalog med tips og ideer til vidensdeling mellem trænere/ledere i klubberne og naboklubberne. 

  

* Forslag om at igangsætte flere fællestræninger mellem lokale og regionale klubber eller i andre forbund (fx. orienteringsklubber). 

  

* Fokus på at opprioritere de pædagogiske og sociale kompetencer hos trænerne via DAFs træner og kursusvirksomhed. 

  

Atletik og motion for alle: 

* Ønske om at arbejde for at bedre samarbejde med andre forbund/idrætsgrene vedr. forældreinddragelse. Fx. er gymnastikforbundene oplagte samarbejdspartnere (fx. mor-barn gymnastik, far-barn atletik). 

* Videreudvikling af DAFs koncepter indenfor skoleatletikken-både kurser og uddannelse. 

  

* Forlag om at undersøge grundlaget for nye og og anderledes fastholdelses og rekrutteringstiltag. Er der fx. grundlag for at igangsætte projekter som: Integrations-atletik eller fitnessatletik? (Ideen er her, at DAF og atletikklubberne skal blive mere attraktiv for en  bredere målgruppe i befolkningen). 

  

* Vigtigt at DAFs bestyrelse arbejder for at gøre forbundet mere synligt!- Det er en væsentlig forudsætning for at tiltrække flere og nye medlemmer og fastholde dem! 

 

Hvad sker der videre frem? 

 

I første omgang bliver de mange ideer og input drøftet på bestyrelsens næste møde i november måned. Her vil de blive prioriteret på tværs og herefter omsat til konkrete aktiviteter og indsatser, der skal gennemføres i løbet af 2012. Denne oversigt lægges op på hjemmesiden, og resultaterne skulle herefter gerne vise sig i løbet af året. Ved Årsmødet i 2012 tager vi resultaterne op til debat: Hvad har vi gennemført og hvilke resultater har vi opnået inden for de tre prioriterede områder? 

 

 

Samtidig vil bestyrelsen søge ud af egen kreds for at finde engagerede atletikvenner, der har lyst til og mod på at være med til at føre de mange konkrete tiltag ud i livet. 

 

 

DAF’s bestyrelse 

© Copyright Dansk Atletik Forbund