DAF årsmøder

 

 

Årsmøde 2023

 

Varsling af årsmøde 2023 (udsendt den 31. marts 2023):

Tid: Søndag den 8. oktober kl. 9.00-13.00

Sted: Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Tilmelding til årsmødet: senest den 24. september

 

Tilmelding til lørdagens program samt bestilling af overnatning: senest den 7. september (link til tilmelding i Connect følger)

Det er gratis at deltage i årsmødet. 
Deltagelse i lørdagens program samt udgifter til overnatning afholdes af deltageren. 

Se DAF's love her

 

Vigtige tidsfrister: 

3. sept. Forslag til Dansk Atletiks Love og Generelle bestemmelser
17. sept. Årsmødematerialet offentliggøres på hjemmesiden
24. sept. Kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter
24. sept. Tilmeldingsfrist (tilmeldingslink til Connect Atletik følger)

 

Skema til fremsendelese af ændringsforslag her:

 


Program (foreløbigt):

Lørdag  
10.00-18.00 Oplæg, debat og netværk
19.00-23.00 Middag

 

Søndag  
9.00-13.00 Årsmøde

 


Dagsorden for årsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Godkendelse af stemmeberettigede

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse

6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan

7. Behandling af indkomne forslag

8. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år til orientering, samt forslag til rammebudget for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse

9. Valg i henhold til § 12

10. Eventuelt

 


Materiale til årsmødet: 
Opdateres i takt med at materialet foreligger. 
DAF årsrapport 2022 (8. maj 2023)

 

Forslag:
Medlemsklubber, bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper kan stille ændringsforslag. Forslag skal sendes i skema til daf@dansk-atletik.dk og skal være DAF i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse. 

 

Personvalg:
Valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Der kan dog opstilles på dagen til valgte poster, hvis disse er vakante i forvejen eller opstår under årsmødet.

 

Stemmeret:
Klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelsen. Pba. medlemstal har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100+ medlemmer har to repræsentanter. Se også DAFs love (link ovenfor). 

 

Økonomimøde:
Præsentaion og gennemgang af regnskabet for 2022. Mødet afholdes tirsdag den 9. maj kl. 18.00-19.30 i Idrættens Hus eller online via Teams.