DAF's årsmøder

 

 

Årsmøde 2024

 

Der afholdes ekstraordinært årsmøde onsdag den 6. marts kl. 18 i Odense Congress Center. 
Se indkaldelsen her

 

Dato for årsmøde 2024 meddeles så snart denne foreligger og varsles med min. 6 måneders frist.

 

Dagsorden for årsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Godkendelse af stemmeberettigede

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse

6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan

7. Behandling af indkomne forslag

8. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år til orientering, samt forslag til rammebudget for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse

9. Valg i henhold til § 12

10. Eventuel

Forslag:
Medlemsklubber, bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper kan stille ændringsforslag. Forslag skal sendes i skema til daf@dansk-atletik.dk og skal være DAF i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse. 
Se link til skema til fremsendelse af forslag nedenfor. 

Personvalg:
Valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Der kan dog opstilles på dagen til valgte poster, hvis disse er vakante i forvejen eller opstår under årsmødet.

Stemmeret:
Klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelsen. Pba. medlemstal har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100+ medlemmer har to repræsentanter. Se også DAFs love (link ovenfor). 

Vigtige tidsfrister: 

  Forslag til Dansk Atletiks Love og Generelle bestemmelser
  Årsmødematerialet offentliggøres på hjemmesiden
  Kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter
  Tilmeldingsfrist (se tilmeldingslink ovenfor)