Kontaktperson for Safeguarding, integritet og uacceptabel adfærd

Dansk Atletiks bestyrelse og administrative ledelse arbejder løbende på at sikre optimale rammer for deltagelse i atletik, løb og gang ude i klubberne. 

Kontaktpersonintegritet2

 

"vi har alle en forpligtelse til aktivt at modvirke krænkende adfærd"

Dansk Atletiks bestyrelse og administrative ledelse arbejder løbende på at sikre optimale rammer for deltagelse i atletik, løb og gang ude i vores klubber. En vigtig præmis for deltagelse i vores atletikfællesskab, er, at grænsesøgende adfærd på ingen måde er acceptabel, og vi har alle en forpligtelse til aktivt at modvirke krænkende adfærd. 

Hvad er Safeguarding?

Safeguarding er en række foranstaltningerne World Athletics og European Athletics har implementeret for at sikre trygge og inkluderende miljøer i atletikken. 

Safeguarding berører alle! Det drejer sig om de handlinger og foranstaltninger, der bliver foretaget i forbundene for at beskytte trivslen, rettighederne og trygheden blandt atleter. Desuden handler det om at undgå al form for uacceptabel adfærd såsom chikane, misbrug, udnyttelse og grænseoverskridende adfærd. 

Læs mere om Safeguarding hos European Athletics:
Safeguarding Programme | European Athletics


Læs mere om Safeguarding hos World Athletics:
Safeguarding | Athletics for a Better World | World Athletics  


Vil du vide mere om Safeguarding, opfordres du til at tage det gratis 90 minutter lange e-learning kursus hos World Athletics - klik ind her, opret dig gratis og tag kurset: e-learning | World Athletics 

 

 

Dansk Atletik Forbunds tiltag omkring Safeguarding, integritet og uacceptabel adfærd

DAF har lavet en række tiltag for at undgå eller stoppe uacceptabel adfærd i de danske atletikmiljøer, som du her kan læse mere om. Og nederst uddybes  rammerne/processen for kontaktperson for integritet.

 

DAF’s Kontaktperson for uacceptabel adfærd 

Dansk Atletik anerkender, at decideret krænkende adfærd kan være vanskeligt at håndtere ude i klubberne blandt frivillige ledere.  Derfor har Dansk Atletik etableret en kontaktperson for uacceptabel adfærd, hvor man kan henvende sig, hvis man er vidende om eller selv er blevet udsat for krænkende adfærd.

Ordningen kan benyttes af tidligere og nuværende atleter, trænere og ledere i klubber og/ eller forbundet. Hvis atleten er under 18 år, kan forældre eller andre fortrolighedspersoner henvende sig på vegne af den unge atlet.

Henvendelser skal ske til daf@dansk-atletik.dk.

 

Whistleblowerordning - Elitesupport

Anti Doping Danmark (ADD) har lavet en indberetningsplatform hvor atleter, trænere og ledere kan sikre et trygt idræts- og træningsmiljø ved at indberette mistanke eller viden om uacceptabel adfærd eller doping. Indberetninger bliver behandlet fortroligt og kan laves anonymt.

Tryk på følgende link for at læse mere eller lave en indberetning: https://antidoping.whistleblowernetwork.net/frontpage 

 

Disciplinærudvalg

Disciplinærudvalg består af fem medlemmer, heraf mindst én mand og én kvinde, udpeget af bestyrelsen - se personsammensætning her.

Disciplinærudvalgets opgave er at behandle disciplinærsager; herunder indstille eventuel sanktion ved overtrædelser. 

 

 

Ramme for kontaktperson for integritet

Hvem?

Henvendelser kan ske til Dansk Atletik's hovedmail (daf@dansk-atletik.dk)
eller ved direkte henvendelse til Elitechef, Mikkel Larsen (ml@dansk-atletik.dk)  


Grundprincipper


Tilsagn om fortrolighed

- Det betyder, at enhver der måtte henvende sig til kontaktpersonen for integritet, kan dele sin viden og/ eller oplevelser i fortrolighed


Anonymitet

- Kontaktpersonen er til enhver tid forpligtet til at orienterer den administrative ledelse og bestyrelsen, som har tavshedspligt. Hvis den krænkede/den som henvender sig, kræver at forblive anonym over for ledelsen skal dette respekteres.


Habilitet

- Hvis sagen involverer en person fra DAFs bestyrelse, vil henvendelsen blive givet videre til DIF etiske komité. Hvis sagen involverer en person fra den administrative ledelse, vil kontaktpersonen henvende sig til formandsskabet for DAFs bestyrelse. 


Opbevaring og behandling af oplysningerne

- Personfølsomme oplysninger skal behandles og opbevares i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Enhver behandling og opbevaring af de personfølsomme oplysningerne, kræver et skriftligt samtykke fra den som henvender sig.


Evt. sparring og rådgivning hos DIF

- Efter behov – og i samråd med den person, der har henvendt sig til kontaktpersonen for integritet - kan der søges nærmere rådgivning hos DIF. Det gælder både ift etiske og juridiske forhold.   


Objektivitet

- Kontaktpersonen for integritet skal håndtere enhver henvendelse på en sådan måde, at en anonymiseret afrapportering og/ eller anden aftalt opfølgning, baserer sig på et objektivt og sagligt grundlag for alle involverede.

 

 

Kontaktpersonens håndtering af henvendelser


1)     Afdækning af evt. integritetsproblemstillinger

Kontaktpersonen for integritet er først og fremmest sat i verden for at afdække, hvorvidt der er forgået krænkende adfærd, herunder seksuel eller anden chikane, som ikke er blevet håndteret. I forlængelse heraf vil kontaktpersonen for integritet i anonymiseret form afrapportere de principielle problemstillinger til DAFs administrative ledelse, evt. med anbefalinger til videre opfølgning.

N.B. Det er vigtigt at understrege, at DAF ikke (og dermed heller ikke kontaktpersonen for integritet) har beføjelser til at træffe afgørelser som involverer ledere, trænere og atleter i klubregi. HVIS en given klub skal orienteres om en given sag, vil det udelukkende ske efter ønske og tilsagn fra den person, som har kontaktet kontaktpersonen for integritet med den konkrete sag. I dette tilfælde kan DAF komme med anbefalinger til, hvordan man i klubben kan håndtere sagen og/ eller iværksætte forebyggende tiltag.


2)     Henvendelser der vedrører sager i landsholdsregi

I sager der er opstået i forbindelse med deltagelse i landsholdsaktiviteter (stævner, samlinger, træningslejre) vil kontaktpersonen for integritet – under forudsætning af tilsagn fra den person, der har henvendt sig med sagen – afrapportere til DAFs Elitechef. Det er således DAFs Elitechef som har ansvaret for at følge nærmere op på sagen, herunder hvorvidt sagen giver anledning til en evt. sanktion.


3)     Strafbare forhold

Hvis en given henvendelse tyder på, at der er begået deciderede strafbare forhold, vil kontaktpersonen for integritet vejlede den forurettede til at søge juridisk hjælp og sparring hos DIFs eksperter på området.