Varsling af årsmøde 2022

Dansk Atletiks bestyrelse inviterer alle medlemsklubber til årsmødet, den 1. oktober 2022. Årsmødet er den fælles demokratiske beslutningsforum for klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelse.

Dato: 1. oktober 2022

Sted:  Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg www.sinatur.dk

Tilmelding: 14 dage før årsmødet via Connect. 

Foreløbig dagsorden for årsmødet

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af stemmeberettigede
  4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse
  5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse
  6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år til orientering, samt forslag til rammebudget for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse
  9. Valg i henhold til § 12
  10. Eventuelt

Forslag

Medlemsklubber, bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper kan stille ændringsforslag. Forslag skal sendes i skema til daf@dansk-atletik.dk. 

Personvalg

Valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Der kan dog opstilles på dagen til valgte poster, hvis disse er vakante i forvejen eller opstår under årsmødet.

Stemmeret

Klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelsen. Pba. medlemstal har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100+ medlemmer har to repræsentanter. Se også DAFs love

Denne invitation er sendt til samtlige foreningsformænd.

Se samlet information om årsmøder her.

Seneste nyheder